เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 กุมภาพันธ์ 2563 พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร/ประธานชมรมภาษาอังกฤษ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมของชมรมภาษาอังกฤษ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (J5 English Club) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร 

 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้สมาชิกชมรมฯ ได้ทำความรู้จัก อีกทั้ง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และมีการนำดนตรีมาเป็นสื่อในการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น