เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 มกราคม 2563 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดพิธีส่งมอบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “Light & Learn” ประจำปี 2562 สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 15 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน