เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 ธันวาคม 2563 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เยาวชนไทย
รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานฯ ณ หอประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน