เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 มกราคม 2563 พลเรือตรี สุเทพ ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรีร่วมในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย ร่วมเป็นพลังสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 300 คน จัดอบรมระหว่าง 13-16 มกราคม 2563 ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี