เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 มกราคม 2563 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี ณ วัดเกตการาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลของการจัดอบรมฯ ทำให้เยาวชนมีความรักความสามัคคี มีการช่วยเหลือ เกื้อกูล และการทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและพลังของจิตอาสา และการเป็นพลเมืองดีที่มีความเสียสละเพื่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เยาวชนมีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป