เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 ธันวาคม 2562 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมในพิธีปิด ณ วัดเกตการาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยโครงการดังกล่าว จัดอบรมระหว่าง 16-19 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 300 คน