เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 ธันวาคม 2562  พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ วัดเกตการาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการดังกล่าว จัดอบรมระหว่าง 16-19 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป  โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 300 คน