เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 พฤศจิกายน 2562 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จำนวน 300 คน โดยเข้ารับการอบรมระหว่าง 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเกตการาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลจากการฝึกอบรม ทำให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดี มีความรักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ทั้งยังเห็นคุณค่าและพลังของความสามัคคี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีหัวใจของจิตอาสา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และมีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป