เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 พฤศจิกายน 2562 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 23 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ และอดีตผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไท

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งกรมกิจการพลเรือนทหาร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ซึ่งแปรสภาพมาจาก สำนักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมระยะเวลา 23 ปี โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
เป็นผู้บังคับบัญชา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บังคับบัญชา รวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย ณ บริเวณหน้าอาคาร ๖ และพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย ใน 3 ฐานะ ประกอบด้วย
1. ฐานะกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย
2. ฐานะสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
3. ฐานะฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในการอำนวยการปฏิบัติการ กิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกิจการพลเรือน การรวบรวมข่าวสาร ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน