เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 2 พฤศจิกายน 2562 พลตรี ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และกองพันทหารสื่อสาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำความห่วงใยของ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปมอบให้ทหารใหม่ 

ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดสั่งการให้ หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ดูแลและเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายที่เข้าประจำการอย่างดีที่สุด ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมในทุกด้าน ตลอดจนการชี้แจงสิทธิที่ทหารใหม่จะได้รับระหว่างการรับราชการ รวมทั้งสิทธิสวัสดิการ การดูแลทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร และการฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น

โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรฐานการฝึก มาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และให้มีการวางแผนเผชิญเหตุ เส้นทางการเคลื่อนย้าย
ผู้เจ็บป่วย การเตรียมอุปกรณ์บรรเทาความร้อน และจัดการฝึกในสภาพอากาศที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกทุกนาย

โดยในวันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ญาติและครอบครัว เข้าเยี่ยมชมกรรมวิธีในการดูแลทหารใหม่ในทุกขั้นตอน ทั้งอาคารที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง เป็นต้น เพื่อให้ครอบครัวคลายกังวลและเกิดภาคภูมิใจว่าบุตรหลานได้มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป