เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 ตุลาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ด้านเอกสารและการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ท่านเก่า และ พลตรี ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร