เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร 

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
- เวลา 0800 - 1200 กิจกรรมทัศนศึกษา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดให้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ศึกษาดูงานสาธิตโครงการป่ารักษ์น้ำ และบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริ รู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยความพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี บนพื้นฐานของความรู้คู่คุณธรรม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทดลอง ฝึกทักษะ พัฒนาตนเอง นำไปสู่การขยายผลให้กับคนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
- เวลา 1300 - 1500 กิจกรรมทัศนศึกษา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ วางพวงมาลาสักการะดวงโคมนิรันดร์ประภา ตัวแทนวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ บริเวณลานประกอบพิธี แล้วเข้าเยี่ยมชมอาคารประกอบพิธี ซึ่งเป็นสถานที่เก็บดินสมรภูมิรบจากสถานที่ต่าง ๆ ของไทยในครั้งอดีต อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย การจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่าง ๆ ที่กองทัพไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการรบ การจัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ เครื่องหมายยศของทหาร ตำรวจ และอาคารภาพปริทัศน์ มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษและเหล่าทหารไทยในอดีต เกิดความรู้สึกรักแผ่นดินไทย ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพทหารที่ต้องเสียสละเพื่อประเทศชาติ