เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร 

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมี พันเอก ศนิโรจน์  ธรรมยศ เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา เน้นเรื่องความสามัคคี ความเสียสละ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การเป็นจิตอาสา ความรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที เพื่อให้เยาวชนตระหนักในความรักที่มีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ รู้จักการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาเมื่อยังมีโอกาส รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป