เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
- เวลา 0900 - 1100 กิจกรรมทัศนศึกษา “ประวัติศาสตร์สนามศุภชลาศัย” เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของสนามศุภชลาศัย ณ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวีโชค พงษ์ดี เลขานุการกรมพลศึกษา ให้การต้อนรับ ทำให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติสนามศุภชลาศัย ได้ชมถ้วยรางวัลเกียรติยศที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และปลูกจิตสำนึกให้รักการเล่นกีฬาและมีน้ำใจนักกีฬา
- เวลา 1300 - 1500 กิจกรรมศึกษาองค์ความรู้วิชา “นวอาวุธ” ณ พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติ กรมพลศึกษา โดยเยาวชนได้ฝึกทักษะพื้นฐานของมวยไทยท่าต่าง ๆ ผ่านตู้เกมมวยไทย ที่ให้ผู้เล่นเกมแสดงท่าทางตามแบบแม่ไม้มวยไทยบนจอภาพ ซึ่งเป็นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงไปพร้อม ๆ กัน และเข้าร่วมกิจกรรมยิมนาสติก ฝึกความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของร่างกาย เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักดูแลรักษาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยต่อไป