เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
- เวลา 0800 - 1200 การบรรยาย “ธรรมะสำหรับเยาวชน” โดยมี พระมหาปจนภัย อินทวีโร เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะในพระพุทธศาสนา ปลูกฝังหลักความกตัญญูกตเวที สร้างจิตสำนึกในบุญคุณและทดแทนพระคุณของบิดามารดา ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป
- เวลา 1300 - 1600 ได้จัดกิจกรรมฟังการบรรยาย “โทษและพิษภัยของยาเสพติด” โดยมี นางวรรณา วงษ์ปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เป็นวิทยากร ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด ความหมาย ประเภท การออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท รู้จักชนิดของยาเสพติด ตระหนักถึงเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนทราบถึงวิธีป้องกันภัยจากยาเสพติด การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย