เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ภาษาพาสนุก" ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เสริมสร้างความสามัคคี รู้จักเปิดตัวเองและเข้าหาผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน ฝึกความอดทน ให้อภัย และหาจุดบกพร่องในการถ่ายทอดข้อมูลของตน เพื่อแก้ไขให้การทำงานของทีมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น