เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เปิดโลกวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (Science Centre For Education)/ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร (Bangkok Planetarium)  โดยเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการโลกใต้น้ำ และนิทรรศการท้องฟ้าจำลอง ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาราศาสตร์ และอวกาศ พบกับความมหัศจรรย์ของชีวิตในสายน้ำ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป