เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ "English for kids" เพื่อให้เยาวชนรับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของภาษาอังกฤษ มีความกล้าในการแสดงออกได้พัฒนาตนเอง ทั้งในการใช้ภาษาอังกฤษและการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติต่อไป