เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 เมษายน 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง 17 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน เพื่อสร้างความคุ้นเคย เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างที่ร่วมโครงการ