เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

01 topmenu  04 topmenu  03 topmenu  02 topmenu


  1. ภารกิจ กร.ทหาร
  1. Link ที่น่าสนใจ

 

 

     

 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ด้านการขับเคลื่อน บก.ทท. เข้าสู่ความเป็น Digital Headquarter ในปี 2565 จก.กร ทหาร ได้กรุณาสั่งการให้กำลังพลทุกนายของ กร.ทหาร ให้ความสำคัญ ปรับตัวเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อปรับรูปแบบการทำงานตามแนวทางการใช้อิเล็กทรอนิกส์ โดยการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1.  การรับฟัง จนท. สส.ทหาร เป็นผู้แทนบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ Mil-Doc version 2, G-Chat, My RTARF และ RTARF Mail
  2. การประชุมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
  3. ผบช.กร.ทหาร กำกับดูแลและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  4. การจัดการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานภายใน กร.ทหาร
  5. จัดทำข้อมูลการจัดวาง Flow Chart ตามอัตราประกอบกับการกำหนดเส้นทางการใช้ Mil-doc v2 จากภายในกองแต่ละกองจนถึง ผบช. ตามลำดับชั้น
  6. การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อเรียนรู้เชิงลงมือปฏิบัติจริง และนำมาทดลองใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข


     ตามแนวทางการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในห้วง ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อความพร้อมด้านการขับเคลื่อนกำลังพลของ กร ทหาร ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความพร้อมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน บก.ทท. สู่ความเป็น Digital Headquater ในปี 2565 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. จก.กร ทหาร ได้อนุมัติให้วันที่ 9 ก.ค.63 เป็นวันเปิดตัวที่กำลังพลทุกนายของ กร.ทหาร ต้องร่วมกันพัฒนา ใส่ใจ และเริ่มใช้งาน Mil-Doc version 2, G-Chat, My RTARF และ RTARF Mail อย่างเต็มรูปแบบ