ติดต่อเรา

กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร

    0 2575 6588      0 2575 1510     5721509

กองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหาร

    0 2575 6594     -     5721516

กองโครงการและงบประมาณ กรมกิจการพลเรือนทหาร

    0 2575 1505     0 2575 6585     5721505

แผนกการเงิน กรมกิจการพลเรือนทหาร

    0 2572 1512     -     5721512