เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

PMQA

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมกิจการพลเรือนทหาร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์ ก.พ.ร.

แผนการปฏิบัติราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร พ.ศ.2561
นโยบายเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พ.ศ.2560
แผนการปฏิบัติราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร พ.ศ.2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมกิจการพลเรือนทหาร
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมกิจการพลเรือนทหาร พ.ศ.2561
คู่มือการจัดทำเว็บไซต์กรมกิจการพลเรือนทหาร
คู่มือการจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กร.ทหาร