เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

PMQA

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมกิจการพลเรือนทหาร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์ ก.พ.ร.

แผนการปฏิบัติราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร พ.ศ.2562
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กรมกิจการพลเรือนทหาร พ.ศ.2562
นโยบายเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พ.ศ.2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมกิจการพลเรือนทหาร