เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน

2 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 61

ปีงบประมาณ 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560

ปีงบประมาณ 59

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบปนะมาร 2559 รอบเดือน เมษายน โดยวิธีการตกลงราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบปนะมาร 2559 รอบเดือน เมษายน โดยวิธีการตกลงราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ปีงบประมาณ 58

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558