เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 มกราคม 2562 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี ยกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 โดย กองทัพไทย ร่วมกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้ร่วมกันก่อสร้าง เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก ฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง มีการจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการระหว่าง 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562


สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธียกเสาเอกในวันนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8 x 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพไทย จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐ จำนวน 21 นาย และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น จำนวน 5 นาย รวมทั้งหมด 46 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่าง  21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อแล้วเสร็จจะได้จัดพิธีส่งมอบอาคารให้กับชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่อไป


ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมของกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป