เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 มกราคม 2562 พลเรือตรี ปกครอง  มนธาตุผลิน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีผู้แทนส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา