เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 มีนาคม 2562 พลตรี ศักดา  ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมกำลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร และสำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย