เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 มีนาคม 2562 พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 18 - 21 มีนาคม 2562 โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้

- เวลา 1330 เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ พันธกิจ พื้นที่ปฏิบัติการฐานปฏิบัติการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 จังหวัดจันทบุรี  รวมทั้งเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการเนินฝี และหลักเขตแดนที่ 64 ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยทหาร เกิดความศรัทธาต่อกองทัพ และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพ ทั้งนี้ คณะมวลชน ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดย นาวาเอก ปณต มีมอญ หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 ให้การต้อนรับ

- เวลา 1630 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดน “ตลาดชายแดนไทย - กัมพูชา” ด่านถาวรบ้านแหลม รับฟังการบรรยายสรุปการนำสินค้ามาซื้อขายกันระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งการตลาดการค้าได้ขยายตัวขึ้น มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาซื้อสินค้า ทำให้มวลชนตระหนักถึงความสำคัญของทหารในการรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน