เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 มีนาคม 2562 พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 18 - 21 มีนาคม 2562 โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้

- เวลา 1000 - 1030  ศึกษาเยี่ยมชมอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จังหวัดระยอง รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมบริเวณเรือ ทำให้ได้รับทราบภารกิจของเรือที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย 

- เวลา 1030 - 1130 เยี่ยมชมและศึกษาเส้นทางเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง ทำให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลน รวมถึงสัมผัสวิวธรรมชาติของทุ่งโปรงทอง 

- เวลา 1430 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ และเกิดจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม