เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มีนาคม 2562 พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 18 - 21 มีนาคม 2562 โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้

 - เวลา 1000 - 1130 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเทียบเรือจุดเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยได้รับฟังบรรยายสรุป ทำให้ได้รับรู้รับทราบภารกิจในการปกป้องอธิปไตย ทั้งในยามสงครามและในเวลาปกติ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ทำให้เกิดความศรัทธาต่อกองทัพ

- เวลา 1130 - 1230 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ทำให้ได้รับความรู้ด้านระบบนิเวศป่าเขา ธรณีวิทยา พฤษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเล โครงการอนุรักษ์พันธุธรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- เวลา 1400 - 1530 ศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยได้รับฟังบรรยายการสรุป เยี่ยมชม กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปลูกสร้างบ้านดิน โครงการสวนเกษตรพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ โครงการแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน โครงการวิถีควายไทย และหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ทำให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีต่อพสกนิกรชาวไทย และนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปขยายผลและนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม