เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประกอบไปด้วย โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทาน โรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร รับฟังการการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย รวมทั้งการเลี้ยงและขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับตนเองและขยายผลไปสู่ผู้อื่นต่อไป