เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระราชานุสาวรีย์พระสุพรรณกัลยา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ การจัด และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ของกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ประวัติการรบและวีรกรรมนักรบไทยในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกหวงแหนแผ่นดิน และรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2562