เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบบัตรอวยพรปีใหม่ 2562 (ส.ค.ส. พระราชทาน) ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ โดยมี กำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร