คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและ
ขั้นตอนการจัดซื่อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปีงบประมาณ 2552  
ปีงบประมาณ 2553  
ปีงบประมาณ 2554  
ปีงบประมาณ 2555  
ปีงบประมาณ 2556  
ปีงบประมาณ 2557  
ปีงบประมาณ 2558  
ปีงบประมาณ 2559