กรมกิจการพลเรือนทหาร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กรมกิจการพลเรือนทหาร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์ ก.พ.ร. »

กร.ทหาร

 • เปิดเอกสาร ระเบียบ กร.ทหาร ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบ สารสนเทศ พ.ศ.2552
 • เปิดเอกสาร คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บก.ทท. ประจำปี 2557
 • เปิดเอกสาร คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • การจัดการองค์ความรู้ กร.ทหาร

  • เปิดเอกสาร คู่มือการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
  • เปิดเอกสาร เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ กร.ทหาร
  • เปิดเอกสาร คู่มือการฝึกอบรมเยาวชน ของ กรมกิจการพลเรือนทหาร
  • เปิดเอกสาร การสร้างเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของ กรมกิจการพลเรือนทหาร