ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย :: ความเป็นทหารอาชีพ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ การทำงานเป็นทีม :+: ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง บก.กองทัพไทย นำรถเข้าตรวจเช็คสภาพก่อนออกเดินทาง ในวันหยุดยาวปีใหม่ โดยกองขนส่ง กรมยุทธบริการทหาร บริการฟรี บริเวณ พื้นที่ ฝสน.ศบท. ใกล้แหล่งรวมรถบัส ยบ.ทหาร ตั้งแต่ ๒๒ - ๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐