:+: วิสัยทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย :: เป็นองค์กรนำที่ทันสมัยในการอำนวยการร่วม ด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงเป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ :+: ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย :: ความเป็นทหารอาชีพ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ การทำงานเป็นทีม :+: วิสัยทัศน์ กรมกิจการพลเรือนทหาร :: เป็นองค์กรนำที่ทันสมัย ในการอำนวยการร่วมด้านกิจการพลเรือนกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนความร่วมมือในกรอบอาเซียนอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพ :+: