:+: ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย :: ความเป็นทหารอาชีพ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ การทำงานเป็นทีม :+: วิสัยทัศน์ กรมกิจการพลเรือนทหาร :: เป็นองค์กรนำที่ทันสมัย ในการอำนวยการร่วมด้านกิจการพลเรือนกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนความร่วมมือในกรอบอาเซียนอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพ :+: