กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

25 พฤษภาคม 2561

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปด

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

23 พฤษภาคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร และสำนักงานจเรทหาร ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561 ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2557

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

23 พฤษภาคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมงานวันครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

22 พฤษภาคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

22 พฤษภาคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมออมบุญ วันวิสาขบูชาปี 2561

อ่านต่อ»

กรมกิจการพลเรือนทหาร

21 พฤษภาคม 2561

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

อ่านต่อ»

กรมกิจการพลเรือนทหาร

20 พฤษภาคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ»

กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 พฤษภาคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมออมบุญ วันวิสาขบูชาปี 2561

อ่านต่อ»ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ คำสั่ง แผน

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 15 วันนี้
 • 47 เมื่อวานนี้
 • 2,395 เดือนนี้
 • 2,690 เดือนที่แล้ว
 • 15,925 ปีนี้
 • 31,476 ปีที่แล้ว