กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

26 มิถุนายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

26 มิถุนายน 2560

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 67 ปี

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

16 มิถุนายน 2560

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

15 มิถุนายน 2560

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมเพื่อเตรียมการในการเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 มิถุนายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการภาพและการตัดต่อวีดิทัศน์ ประจำปี 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

14 มิถุนายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการหารือในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนของ กองบัญชาการกองทัพไทย

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

12 มิถุนายน 2560

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการแต่งตั้งยศ

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

9 มิถุนายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศร่างขอบเขต (TOR)
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 114 วันนี้
 • 46 เมื่อวานนี้
 • 2,016 เดือนนี้
 • 2,281 เดือนที่แล้ว
 • 11,033 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว