กรมกิจการพลเรือนทหาร

ภาพข่าวกิจกรรม กรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร

25 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2560 (ครบ 130 ปี)

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ รวมทั้ง กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าห

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

24 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

21 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษา "เปิดโลกกีฬาสู่สุขภาพแข็งแรง" ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

20 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

อ่านต่อ »

กรมกิจการพลเรือนทหาร

19 เมษายน 2560

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560

อ่านต่อ »ข่าวหน่วยงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศร่างขอบเขต (TOR)
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง

ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย

ความเป็นทหารอาชีพ

เราภาคภูมิใจในงานที่ทำหรือไม่
 • ความมีวินัย
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
 • สร้างนวัตกรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

ความจงรักภักดี

เราสามารถเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือไม่
 • น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณ
 • เป็นที่ไว้วางใจในงานที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม
 • สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ความกล้าหาญ

เราจริงใจและไม่หวั่นเกรงภยันตรายหรือไม่
 • เราไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด
 • ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 • เปิดเผยในสิ่งที่ผิด
 • ยอมรับคำวิจารณ์
 • ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

ทำงานเป็นทีม

เราเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าคนหนึ่งของทีมหรือไม่
 • เคารพรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น
 • สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
 • สิ่อสารอย่างเปิดเผย
 • บูรณาการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กร.ทหาร

web counter

 • 11 วันนี้
 • 148 เมื่อวานนี้
 • 1,907 เดือนนี้
 • 2,297 เดือนที่แล้ว
 • 6,375 ปีนี้
 • 10,784 ปีที่แล้ว