การเผยแพรเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ของ กร.ทหาร


ผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ กร.ทหาร

ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน ดำเนินการแล้ว
เรื่องทั่วไป 0 0
จัดซื้อ-จัดจ้าง 0 0
วันที่รับเรื่อง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ประเภท การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึก