การเผยแพรเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ของ กร.ทหาร


ผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ กร.ทหาร

ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน ดำเนินการแล้ว
เรื่องทั่วไป 2 0
จัดซื้อ-จัดจ้าง 0 0
วันที่รับเรื่อง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ประเภท การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึก
10 ก.พ.58 ขอให้คืนพระเครื่อง (นางสมศรี วงศ์วรรณ - ผู้ร้องเรียน) ทั่วไป รับทราบไว้ขั้นต้น กคง. 30 มี.ค.60
21 ต.ค.58 ขอให้คืนพระเครื่อง (นางสมศรี วงศ์วรรณ - ผู้ร้องเรียน) ทั่วไป รับทราบไว้ขั้นต้น กคง. 30 มี.ค.60