กรมกิจการพลเรือนทหาร

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งประจำปี 2559 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กร.ทหาร

8 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 45 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 เที่ยวให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ณ บ้านผัง 41 หมู่ 3 ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
กร.ทหาร

8 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ จำนวน 8 เที่ยว ปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านนานวล หมู่ 4 และ บ้านนาประดู่ หมู่ 6 ตำบล คำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

8 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน(6000 ลิตร และ 9000 ลิตร )คันละ 2 เที่ยว แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 30,000 ลิตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจิก ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
กร.ทหาร

8 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำ 9,000 ลิตร / ราษฎร บ้านปางเฟือง หมู่ 2 ตำบลปิงโค้ง จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร และ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 33,000 ลิตร
กร.ทหาร

8 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมกำลังพล 2 นาย ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎร วัดป่ากุดอีเฒ่า หมู่ 2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร
กร.ทหาร

7 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญในวันสงกรานต์ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่หน่วยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย , ตำบลโพธิ์ใหญ่ และ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

7 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ จำนวน 8 เที่ยว ประมาณน้ำ 48,000 ลิตร ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บ้านคำครั่ง หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

7 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างก่อสร้างบ้านพักให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสให้กับครอบครัว ด.ญ.ลินดา บุตรฉิม นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 204 บ้านหลุบหวาย หมู่2 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2559
กร.ทหาร

7 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 8 เที่ยว ปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร ให้กับราษฎร บ้านส่องสี หมู่ 7 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านห้วยโป่ง หมู่ 1 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 12 เที่ยว ปริมาณน้ำ 72,000 ลิตร
กร.ทหาร

7 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมกำลังพล 2 นาย ออกแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร ให้กับราษฎร บ้านคำน้ำบุ้น หมู่ 8 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
กร.ทหาร

6 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างก่อสร้างบ้านพักให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสให้กับครอบครัว เด็กหญิง ลินดา บุตรฉิม นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 204 บ.หลุบหวาย หมู่ 2 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม- 6 เมษายน 2559
กร.ทหาร

6 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน(6000 ลิตร และ 9000 ลิตร )คันละ 2 เที่ยว แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 30,000 ลิตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านกระเบา ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และ บ้านองสี หมู่ 7 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 12 เที่ยว ปริมาณน้ำ 72,000 ลิตร
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร บ้านธรรมวงศ์ หมู่ 6 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 เที่ยว ปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร และ บ้านส่องสี หมู่ 7 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 12 เที่ยว ปริมาณน้ำ 72,000 ลิตร
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร บ้านแม่ป๋าม จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร และ บ้านปางมะเยา หมู่ 4 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 24,000 ลิตร
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นายอำเภอกันทรารมย์ ส่งมอบผลงานเป็นของขวัญในวันสงกรานต์ จำนวน 3 โครงการ
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกิจกรรมมอบผลงานเพื่อเป็นของขวัญวันสงกรานต์ 2559 ได้แก่ โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเล(กะปิ) และโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตไซปูม้า ซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ ณ บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง และ บ้านบุโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตามลำดับ
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมกำลังพล 2 นาย ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎร จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร ในพื้นที่ บ้านคำน้ำบุ้น หมู่ 8 และบ้านพรหมลิขิต หมู่ 14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 เที่ยวให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง บ้านปลักใหญ่ใจดี หมู่ 8 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน 6 เที่ยว ปริมาณน้ำ 36,000 ลิตร ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่บ้านหนองยาว หมู่ 3 และบ้านหนองบอน หมู่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบล
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัด รยบ.บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร บ้านหัวโท (ถังเก็บน้ำบ้านหัวโท) หมู่ 6 ตำบลปิงโค้ง จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร และ บ้านปางโม่ หมู่ 8 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 24,000 ลิตร
กร.ทหาร

4 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดปฏิบัติงานช่างก่อสร้างบ้านพักให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสให้กับครอบครัว เด็กหญิง ลินดา บุตรฉิม นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 204 บ้านหลุบหวาย หมู่ 2 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย.59
กร.ทหาร

4 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ อีกทั้งเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหน่วย ฯ ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลในกิจกรรมกำจัดผักตบชวาครั้งนี้ ณ หมู่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
กร.ทหาร

4 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัด รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 เที่ยวให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง บ้านคลองบาระเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
กร.ทหาร

4 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน 8 เที่ยว ปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ บ้านดอนชี หมู่ 7 ,บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 8 และบ้านบัวทอง หมู่ 9 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

4 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีส่งมอบผลงานเป็นของขวัญในวันสงกรานต์ 2559 และเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมี นาย คณกร เครือวัลย์ นายอำเภอโพนพิสัย และ นาย สงกรานต์ ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เป็นผู้แทนรับมอบโครงการ จำนวน 5 โครงการ
กร.ทหาร

4 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทำพิธีส่งมอบวัสดุปรับปรุงฐานปฏิบัติการ กองกำลังผาเมือง ณ กองบัญชาการควบคุมที่ 1 บ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กร.ทหาร

4 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทำพิธีส่งมอบผลงานเป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับประชาชน ณ บ้านไชยมงคล หมู่ 9 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว ส่งมอบผลงาน ให้กับ นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอพร้าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน จำนวน 5 โครงการ
กร.ทหาร

2 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกนำ้ขนาด 6,000 ลิตร 2 คัน ออกแจกจ่ายนำ้อุปโภค ให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งกว่า 200 ครัวเรือน จำนวน 18 เที่ยว ปริมาณน้ำ 108,000 ลิตร ณ บ้านตางาม หมู่ 5 และบ้านคลองแอ่ง หมู่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
กร.ทหาร

2 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน(6000 ลิตร และ 9000 ลิตร )คันละ 2 เที่ยว แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 30,000 ลิตร \ ให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่บ้านหนองแมว ตำบลแขม อำเภออุทุมพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
กร.ทหาร

2 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับราษฎร จำนวน 14 เที่ยว ปริมาณน้ำ 84,000 ลิตร ในพื้นที่ บ้านโป่งปุ้น หมู่3 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
กร.ทหาร

2 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับ ราษฎร บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำ 9,000 ลิตร และ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 21,000 ลิตร
กร.ทหาร

1 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน(6000 ลิตร และ 9000 ลิตร )คันละ 2 เที่ยว แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 30,000 ลิตร ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่บ้านโนนสาย หมู่ 12 ตำบลแขม อำเภออุทุมพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
กร.ทหาร

1 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านพักให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส พร้อมกับมอบทุนการศึกษาและพบปะครอบครัว เด็กหญิง ลินดา บุตรฉิม นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 204 บ้านหลุบหวาย หมู่2 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยผลการปฏิบัติงานคิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างงานเชื่อมโครงหลังคาและมัดเหล็กเทคานคอดิน
กร.ทหาร

1 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถยนต์บบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน 8 เที่ยว ปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ บ้านหนองแวง หมู่ 4 ,บ้านโนแฝก หมู่5 และบ้านนาเลิง หมู่ 6 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยประจำปี 2558 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กร.ทหาร

ตุลาคม 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนกำลังพลในการมอบถุงยังชีพ จำนวน 1500 ชุด ของสภากาชาดไทย แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาล ตำบล ทับมา อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
กร.ทหาร

ตุลาคม 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ รถยนต์บรรทุกติดตั้งปั้นจั่น และเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยออกสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย
กร.ทหาร

ตุลาคม 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ และเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัยโดยออกสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย
กรมกิจการพลเรือนทหาร (อาคาร 6) กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
พัฒนาและปรับปรุงโดย กองสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
โทร 0-2575-6607 โทรทหาร 5721533 e-mail: j5@rtarf.mi.th