กรมกิจการพลเรือนทหาร
Generic placeholder thumbnail

โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เปิด...

Generic placeholder thumbnail

โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

เปิด...

วิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก "ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

กร.ทหาร

24 กันยายน 2559

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก "ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 62 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 สังกัดมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดแพร่ จำนวน 800 คน

โครงการ "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี"

กร.ทหาร

23 กรกฏาคม 2559

พิธีปิดโครงการ "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" โดยมี นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นประธานในพิธี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 คน จาก 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา มหาราชินี วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยตลอดการดำเนินโครงการฯ กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การสนับสนุนวิทยาการบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม
กร.ทหาร

21 กรกฏาคม 2559

กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การสนับสนุนวิทยาการบรรยายให้ความรู้ แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในโครงการ "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" โดยมี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 คน จาก 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา มหาราชินี วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปี 59

กร.ทหาร

3 กรกฏาคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหารดำเนินการ "โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปี 59 รุ่นที่ 2 " มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน โดย พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดโครงการฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"ความสามัคคีกับความมั่นคงของชาติ " ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ"

กร.ทหาร

28 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

22 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

22 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

21 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

20 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนททหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมประชาชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์ น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" โดยมี พลตรี จรูญ อำภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน มี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ่อทอง ปลัดอำเภอบ่อทอง นายกองค์การบริการส่วนตำบลพลวงทอง และประชาชนในพื้นที่รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

20 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนททหาร ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมประชาชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์ น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" โดยมี พลตรี จรูญ อำภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน มี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ่อทอง ปลัดอำเภอบ่อทอง นายกองค์การบริการส่วนตำบลพลวงทอง และประชาชนในพื้นที่รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

17 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิด"โครงการอาชีวจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559" โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 300 คน ผลการเเสดงความคิดเห็นของเยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เยาวชนรับรู้เข้าใจอย่างดีจากการเรียนรู้ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างทักษะทางสังคมให้มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขและสิ่งมอมเมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กร.ทหาร

11 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 2 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

10 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง พิษภัยยาเสพติดและแนวทางการป้องกัน ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

9 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 2 เพื่อปลูกจิตสำนึกรัก เทิดทูนสถาบันเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 มิถุนายน 2559 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

8 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 1 โดยมี รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
กร.ทหาร

6 มิถุนายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง จัดการฝึกอบรมเยาวชน ในโครงการ "ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ" รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกรัก เทิดทูนสถาบันเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 มิถุนายน 2559 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ เป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้ และมีนักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ร่วมเข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

กร.ทหาร

2 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กร.ทหาร

1 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 เรื่อง "ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ" โดย คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู และคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากมูลนิธิร่วมกตัญญู มาให้ความรู้และฝึกอบรม ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี พลตรี กฤติกร รัสมิภูตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กร.ทหาร

27 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่องพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด และชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง เพื่อเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
กร.ทหาร

26 เมษายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่องโทษและพิษภัยจากยาเสพติดโดยวิทยากรจาก สถาบันธัญญารักษ์
กร.ทหาร

29 เมษายน 2559

พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กร.ทหาร

28 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการนอกห้องเรียนและการเรียนการสอน ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ความเป็นผู้นำ ความสนุกสนานภายนอกห้องเรียน จากนั้นได้รับการอบรมเรื่องพระคุณของบิดามารดา เพื่อให้เยาวชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร
กร.ทหาร

27 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยนำเยาวชนฯ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นวนคร จังหวัดปทุมธานี

เยาวชนได้ชมพิพิธภัณฑ์การเกษตร ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร รับชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่เป็นพืชเศษฐกิจ หลังจากนั้นเยาวชน ได้ทดลองการทำนาข้าวโดยวิธีการดำนา และนาโยน เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงการทำนาของชาวนา และเห็นคุณค่าของข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นทั้งอาหารหลักและสินค้าส่งออกที่สำคัญ
กร.ทหาร

26 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559
กร.ทหาร

25 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยมี พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งเยาวชนได้ไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชม สนามกีฬาแห่งชาติ ห้องสมุดกีฬา กิจกรรมสันทนาการ และได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาและประโยชน์จากการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)
กร.ทหาร

22 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

หลังจากนั้นได้นำเยาวชนฯ ไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของบูรพกษัตริย์ไทย ที่ทรงมีต่อคนไทยและแผ่นดินไทย ตลอดจนส่งเสริม ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ
กร.ทหาร

20 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งฝึกความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยมีพระปลัดบัณฑิตอินทเมธี จากวัดสังข์กระจายวรวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะวัยใส" ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
กร.ทหาร

19 เมษายน 2559

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

โครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท"

กร.ทหาร

7 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องภัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้แก่สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กร.ทหาร

6 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมพิธีสวดมนต์ทำบุญแด่ดวงวิญญาณวีรชน ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดให้สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมพิธีสวดมนต์ทำบุญแด่ดวงวิญญาณวีรชน ณ อนุสรณ์สถานวีรชน อดีตทหารจีนคณะชาติ บ้านสันติคีรี (ดอยแม่สลอง)
กร.ทหาร

5 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ให้แก่สามเณรและแม่ชีในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดสันติคีรีญาณสังวราราม" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กร.ทหาร

2 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักทศพิธราชธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่สามเณร และศีลจาริณี ที่เข้าร่วม "โครงการบวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท-ศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
กร.ทหาร

2 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วม "โครงการบวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท-ศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังอุดรธานี
กร.ทหาร

2 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม เช่น ยาเสพติด บุหรี่ เหล้า เกมส์ การลองผิดลองถูก อันเป็นสิ่งที่บั่นทอนสมอง การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ได้ตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประพฤติตนเป็นคนดี ให้แก่สามเณรและศีลจาริณี ที่เข้าร่วม "โครงการบวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท-ศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
กร.ทหาร

1 เมษายน 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเริมการเรียนรู้ ระเบียบปฎิบัติ การครองผ้า การวางตน และ ความกัญญูรู้คุณต่อบุพการี ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการ "บวชสามเณรรากแก้วศาสนทายาท - ศีลจาริณี ถวายพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ วัดป่าคำเจริญ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
กร.ทหาร

29 มีนาคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก" ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้สามเณร รำลึกและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของบูรพกษัตริยาธิราช ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงเสียสละ เพื่อปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบไป
กร.ทหาร

28 มีนาคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทบทวนคุณธรรมเเบบเชิงปฏิบัติการ ให้แก่สามเณร ที่เข้าร่วมในโครงการ "สามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก" ถวายเป็นพระราชกุศล เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด

กร.ทหาร

1 มีนาคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายจรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชลประทานวิทยา จำนวน 200 คน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กร.ทหาร

28 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรมโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ในการทำวัตรเช้าร่วมกัน ณ วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
กร.ทหาร

27 มกราคม 2559

พลตรี วิทยา ขันธอุบล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นักเรียนจาก โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ

โครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์"

กร.ทหาร

22 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน เป็นประธานสงฆ์ และ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบางปะอินฯ และโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กร.ทหาร

22 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ทำบุญตักบาตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จรรโลงพระพุทธศาสนาเนืองในวันมาฆะบูชา หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปล่อยนกปล่อยปลา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กร.ทหาร

21 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการมีจิตสำนึก รู้รัก สามัคคี มีความเสียสละ สำนึกรักแผ่นดินและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นาย มนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน เป็นผู้บรรยาย ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กร.ทหาร

20 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนตระหนักถึงการทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน เป็นประธานสงฆ์ และ นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบางปะอินฯ จำนวน 200 คน ร่วมพิธี ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบ้านเลน อำบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กร.ทหาร

21 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร เยาวชนจิตอาสา โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ นำน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดบางขุนไทรเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อการป้องกันภัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
กร.ทหาร

21 มกราคม 2559

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" หลักสูตร เยาวชนจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นใน 5 ประเด็น คือ ในฐานะเป็นจิตอาสาจะช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างไร, รู้สึกอย่างไรกับการอบรม, ฝึกอบรมแล้วได้อะไร, ทำอย่างไรจึงพ้นภัย, ทหารมีไว้ทำไม
กร.ทหาร

21 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์” รุ่นที่ 1 เกี่ยวกับ พฤติกรรมวัยรุ่น การประพฤติตนที่เหมาะสม การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดการบรรยาย และสอดแทรกคลิปวีดิทัศน์เรื่องราวสนุกสนาน พร้อมแฝงแง่คิดให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นระยะ ๆ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ภาวะเรือนกระจก ลักษณะและสถานการณ์ของป่าชายเลน การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศน์ และการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงเรียนบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
กร.ทหาร

21 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษประกอบสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตร์สุโขทัย – อยุธยา - ธนบุรี – รัตนโกสินทร์ โดยได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามัคคี ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์" หลักสูตร เยาวชนจิตอาสา โดยมี พันเอก อภิชาติ ชูเกียรติตกุล เป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
กร.ทหาร

20 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีเปิดโครงการ "พี่ช่วยน้องร่วมปรองดองสมานฉันท์ " หลักสูตร เยาวชนจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายปราโมทย์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา เป็นประธานพิธี และมีคณะครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จำนวน 200 คน ร่วมพิธี

โครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด

กร.ทหาร

8 มกราคม 2559

กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยเยาวชนกองทัพไทย จัดการแสดงวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละภาค เพื่อใช้ในการแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร
กร.ทหาร

8 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด โดยมี พลโท ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธี และมีคณะครูและนักเรียนที่เป็นเยาวชนกองทัพไทยจากพื้นที่ภาคต่าง ๆ จำนวน 11 โรงเรียน รวม 150 คนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร 6
กร.ทหาร

8 มกราคม 2559

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครูฝึก และเยาวชนโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ประกอบด้วย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พระที่นั่งอนันตสมาคม วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ พระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษาวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรม อันปราณีต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย ความเป็นมาของชาติไทย ความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมามากมาย และเพื่อให้เยาวชนได้ เกิดความภาคภูมิใจใน แผ่นดินเกิด รู้รักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

โครงการ"เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

กร.ทหาร

13 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนในพื้นที่จำนวน 9 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กร.ทหาร

13 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเยาวชนได้นำเสนอความรู้ และสิ่งที่ได้รับ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้อบรมมาตลอด 4 วัน 3 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กร.ทหาร

12 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย เพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเชื่อมั่นในการเป็นคนดี มีความเสียสละ กตัญญูรู้คุณ โดยอาศัยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างกล้าหาญ มีความเป็นผู้นำ ด้วยการนำแบบอย่างของความสำเร็จมาเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนเชื่อมั่น ในศักยภาพของตนเอง ให้มีความฝันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ " เขาทำได้ เราก็ต้องทำได้ " ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กร.ทหาร

11 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้บรรยายพิเศษ ได้แก่ นาย จำรัส หนุมาศ อายุ 91 ปี อดีตยุวชนทหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นบุคคลที่น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยไม่เคยคดโกงในอาชีพการงานถึงแม้จะมีโอกาส ที่จะกระทำได้ แต่เพราะคำนึงถึงคุณงามความดี และความซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ยังซาบซึ้งอยู่ในจิตใจตลอดมาว่า "ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว" ซึ่งได้บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดแก่เยาวชนว่า "การมีความสามัคคี การทำดีและเสียสละเพื่อประเทศ จะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองสืบไป" ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กร.ทหาร

11 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วม ซึ่งมีผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในพื้นที่จำนวน 9 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กร.ทหาร

10 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ ภัยของเยาวชนไทย และการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พันเอก วิชัย สาคัมภีร์ เป็นวิทยากร ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กร.ทหาร

10 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับเยาวชน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี"เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเยาวชนในพื้นที่จาก 9 โรงเรียน จำนวน 300 คน เข้ารับการอบรม จากนั้นได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กร.ทหาร

30 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559 โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผู้อำนวยการโรงเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
กร.ทหาร

30 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทย ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
กร.ทหาร

28 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาพิเศษ (GUEST SPEAKER) ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย คุณวาสนา คงเจริญ ครูนักพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ก่อตั้งกลุ่ม "เจียระไนเพชรในเม็ดทราย" จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการให้กำลังใจเยาวชนโดยพูดถึงบุคคลที่ขาดโอกาสในการศึกษา ต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรค จนประสบผลสำเร็จในชีวิต ดั่งเพชรที่ตั้องผ่านการเจียระไนย โดยเปรียบเยาวชนเป็นเม็ดทรายที่คัดเลือกมาเจียระไนยเป็นเพชรเม็ดงาม ฝากข้อคิด ให้เยาวชนตั้งจิตให้ดี มีสมาธิ คิดดี อย่าคิดลบ รักตนเอง รักพ่อแม่ รักครูบาอาจารย์ และที่สำคัญ รักองค์พระมหากษัตริย์ องค์ราชินี โดยมีข้อคิดให้กับเยาวชนว่า" ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน" ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
กร.ทหาร

28 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559 โดยมี พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และนายภัครธรณ์เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานร่วม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน รวม 300 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
กร.ทหาร

27 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายหน้าที่พลเมืองดี การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พระมหาปจนภัย อินทะวีโร เป็นผู้บรรยาย ซึ่งการบรรยายดังกล่าว เน้นหน้าที่พลเมืองดี และหลักธรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความกตัญญู รู้คุณเชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การยอมรับตัวเองและกล้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
กร.ทหาร

27 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับเยาวชน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2559 จากนั้นได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
กร.ทหาร

29 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บรรยายรับเชิญ (Guest Speaker) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลตรี จรูญ อำภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง "ข้อคิดและการปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ” และ ร้อยเอก โกสินทร์ ดวงศรี อนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง "วินัย ข้อวัตร" ถวายแด่สามเณรนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

29 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการสัมมาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแรงบันดาลใจ" เพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ โดย ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก ณ วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

28 ธันวาคม 2558

พลตรี จรูญ อำภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักษาสามัคคี" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2558 ณ วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

28 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อถวายความรู้แด่สามเณรนักเรียน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พระครูปริยัติคณานุกิจ รองประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมและสามเณรนักเรียน จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ 5 แห่ง จำนวน 300 รูป ร่วมพิธี ณ วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

27 ธันวาคม 2558

พันเอกอภิชาติ ชูเกียรติตกุล ได้อบรมสามเณรนักเรืยน เพื่อให้เข้าใจกฎกติกาของการอบรม และ ทำลายตัวตนเดิม
ปรับทัศนคติใหม่ ให้พร้อมสำหรับการอบรม และการเพิ่มพูนความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดแทรกวินัยในการคลองตนไปพร้อมกัน
กร.ทหาร

27 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดอบรม “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อถวายความรู้แด่สามเณรนักเรียน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจัดการอบรมเพื่อละลายพฤติกรรมเชิงปฏิบัติการ ถวายแด่ สามเณรนักเรียน เพื่อให้สามเณรนักเรียน ได้เข้าใจกฎ กติกา ของการอบรม ทำลายตัวตนเดิม เพื่อปรับทัศนคติใหม่ ให้พร้อมสำหรับการอบรม และการเพิ่มพูนความรู้จากการอบรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดแทรก วินัยในการคลองตน แด่สามเณรนักเรียนไปพร้อมกัน ณ วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
กร.ทหาร

26 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อถวายความรู้แด่สามเณรนักเรียน รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พระครูปริยัติกิจธำรง เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีผู้แทนส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ 8 แห่ง และสามเณรนักเรียน รวม 300 รูป เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (สุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กร.ทหาร

25 ธันวาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การสัมมาเชิงปฏิบัติการ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ ให้แก่ สามเณรนักเรียน ในโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก เป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (สุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กร.ทหาร

24 ธันวาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้แก่ สามเณรนักเรียน ในโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พันเอก อภิชาติ ชูเกียรติตกุล เป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (สุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นสามเณรนักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวรวัดกลาง ซึ่งเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของบรรพชิต ที่จะทำความดีคืนสู่สังคม เนื่องจากบรรพชิตได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากญาติโยมและสังคม ฉะนั้นสามเณรนักเรียนควรได้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
กร.ทหาร

24 ธันวาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับกองทัพไทย และค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ ให้กับสามเณรนักเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (สุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กร.ทหาร

23 ธันวาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "หน้าที่พลเมืองดี (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม)" ให้กับ สามเณรนักเรียน โดย พันเอก อภิชาติ ชูเกียรติตกุล ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (สุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กร.ทหาร

23 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร พิธีเปิดการอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อถวายความรู้แด่สามเณรนักเรียน รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พระโสภณปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้มีผู้แทนส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัตืธรรม ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ 8 แห่ง ร่วมทั้งสามเณรนักเรียน รวม 300 รูป เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง (สุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กร.ทหาร

18 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร ปิดการฝึกอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัชสัมชัญศรีราชาจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมพิธี
กร.ทหาร

17 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้รับฟังการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจโดยแขกรับเชิญพิเศษ (guest speaker) 2 ท่าน ท่านแรก คุณพัสพงศ์ ชินอุดมพงศ์ นายกสมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน ท่านที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จุยคำวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ ศูนย์การเรียนรู้อัชสัมชัญศรีราชาจันทบุรี อำเภอท่าใหม จังหวัดจันทบุรี
กร.ทหาร

17 ธันวาคม 2558

17 ธันวาคม 2558 กรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัชสัมชัญศรีราชาจันทบุรี อำเภอท่าใหม จังหวัดจันทบุรี ทำกิจกรรม Walk Rally ซึ่งมี 12 ฐาน
กร.ทหาร

16 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดการฝึกอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัชสัมชัญศรีราชาจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กร.ทหาร

15 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดอบรม “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการปฐมนิเทศชี้แจงการปฏิบัติ และให้เยาวชนบันทึกเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ และความคาดหวัง ที่มีต่อการอบรมตามโครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี รวมทั้งรับฟังคำชี้แจงให้เห็นความสำคัญของระเบียบวินัย และความสำคัญของการฝึกอบรม ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในอนาคต การบรรยายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย การบรรยายเรื่องภัยของวัยรุ่น กับความเป็นผู้นำ และการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญศรีราชาจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กร.ทหาร
เยาวชนกองทัพไทย ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ทำกิจกรรมจิตอาสา และการเผยแพร่ความรู้ตามที่เคยได้รับการฝึกจากค่ายฯ ไปสู่สังคมท้องถิ่น
กร.ทหาร

4 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร ปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน จากนักเรียนในพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กร.ทหาร

4 ธันวาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมด้วยข้าราชการ อาจารย์ และชาวบ้านร่วมกระทำพิธีถวายสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กร.ทหาร

3 ธันวาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ , พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กร.ทหาร

2 ธันวาคม 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน จากนักเรียนในพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กร.ทหาร

1 ธันวาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่องความสำคัญของกองทัพไทย - ให้ความรู้ในเรื่องภาระกิจ , การจัดการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โดย พระอาจารย์ ปจนภัยฯ และพิธีจุดเทียน เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กร.ทหาร

27 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร ปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
กร.ทหาร

26 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ให้เยาวชนกองทัพไทย ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพ้ฒน์ บุคคลตัวอย่างศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างศิลปะไทยประยุกต์ที่วัดร่องขุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน ตามฐานะ บทบาทหน้าที่ กำลังความสามารถโดยเน้นให้เยาวชนตั้งเป้าหมาย เป็นคนดี ทำสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน บ้านเกิดและประเทศชาติให้ดีที่สุด ณ กองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กร.ทหาร

25 พฤศจิกายน 2558

ณ จังหวัดเชียงราย กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ทำกิจกรรมร่วมกัน
กร.ทหาร

25 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน จาก 18 อำเภอ ในพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
กร.ทหาร

24 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดอบรม “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ณ กองพันทหารราบที่ 3กรมทหารราบที่ 17 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
กร.ทหาร

21 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร ปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ณ กองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กร.ทหาร

21 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ให้เยาวชนกองทัพไทย ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก นายคำพา แก้วจีน บุคคลตัวอย่างผู้พิการ เรื่อง "ไม่ท้อ มุ่งมั่นในการทำความดี รักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี) ซึ่งเป็นวัดในโครงการปรับปรุงพัฒนาวัด 9 วัด ในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กร.ทหาร

20 พฤศจิกายน 2558

ณ จังหวัดพิษณุโลก กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ทำกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ , การพัฒนาชีวิตเพื่อความก้าวหน้าและดีงาม โดย. ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก , กิจกรรม Walk Rally ให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ , กีฬาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความสามัคคี , กิจกรรมอำลา พิธีบายศรีสู่ขวัญ
กร.ทหาร

19 พฤศจิกายน 2558

ณ จังหวัดพิษณุโลก กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วยการเดินทางไป ณ วัดเชาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (เขาชี) เพื่อถวายสังฆทาน และบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด จากนั้นได้เดินทางไป ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
กร.ทหาร

18 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 1 ณ กองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก

โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย

กร.ทหาร

20 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมี พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครมการในครั้งนี้ เข้าร่วมพิธี ณ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กร.ทหาร

20 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 ณ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กร.ทหาร

18 พฤษภาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธี ณ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กร.ทหาร

19 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี และมีผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน รวม 200 คน ร่วมพิธี ณ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
กร.ทหาร

19 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายคำนึง อิสโร ศิษย์เก่าโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รางวัลดีเด่นนายอำเภอแหวนเพชร เป็นผู้บรรยายพิเศษ พูดสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดแก่เยาวชนในหัวข้อ "ให้รู้หน้าที่" ซึ่งเป็นพื้นฐานของคนดี และ พัฒนาให้เป็นคนเก่งพร้อมเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดตราดและประเทศชาติในอนาคต และหัวข้อ ตั้งใจและวางแผน เตรียมการในด้านการเรียนของตนให้ดี มีจิตสาธารณะ โดยพร้อมให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมรุ่นของเยาวชนต่อไป ณ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
กร.ทหาร

19 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทย ณ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
กร.ทหาร

18 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม "พัฒนาวัด พัฒนาคน" ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชน ร่วมกับกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "พัฒนาวัด 9 วัดในถิ่นทุรกันดาร" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามนโยบาย
กร.ทหาร

17 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย และ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วม และมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน รวม 200 คน ร่วมพิธี ณ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
กร.ทหาร

6 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และมีผู้แทน หน่วยทหารในพื้นที่ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ รวม 7 โรงเรียน จำนวน 200 คนร่วมพิธี ณ กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

6 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร การรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดลำกะ เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยแฝงแง่คิดให้กับเยาวชนว่า เราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่าหลงตัวเอง อย่าขี้เกียจ รักษาชื่อเสียงของสถาบัน เคารพครู อาจารย์ ไม่เคยมีใครประพฤติชั่วแล้วได้ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมการนำเสนอความรู้ แนะแนวอาชีพ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ณ กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

5 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อฝึกให้มีความสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีการวางแผนในการทำงาน ตลอดจนความรู้ในค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

4 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายความรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ หน้าที่พลเมืองดี คุณธรรม จริยธรรม โดยมี พระมหาปจนภัย อินทะวีโร เป็นผู้บรรยาย ณ กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

4 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อ การเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตั้งมั่น และปฏิญาณตนในการทำความดี โดยให้ข้อคิดว่า "การศึกษาไม่มีใครบังคับหรือควบคุมเราได้ มีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะต้องจดจำและกระทำในสิ่งที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จด้วยตัวเราเอง" โดยมี พลโท ดร. มานิจ บุญโปร่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร ณ กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

4 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับเยาวชน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ก่อนเข้าร่วมโครงการ ณ กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

4 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย และนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานร่วม มีผู้แทน หน่วยทหารในพื้นที่ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียนรวม 200 คน ร่วมพิธี ณ กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

3 กุมภาพันธ์ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ณ วัดห้วยทราย ซึ่งเป็นวัดในโครงการปรับปรุงพัฒนาวัด 9 วัด ในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ วัดห้วยทราย ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
กร.ทหาร

24 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี พันเอก วรากร ทูคำมี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน และมีผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 7 แห่ง รวม 200 คน ร่วมพิธี
กร.ทหาร

24 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษ ให้กับเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยการ "สร้างพลัง สร้างความหวัง และใส่ความตั้งใจ" เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมี ร้อยตำรวจเอก ไพบูลย์ จันธิราช นายตำรวจรางวัลตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม เกียรติบัตรด้านป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ปี 2555 - 2558 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย ณ วัดป่าบ้านศูนย์กลาง หมู่ 3 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
กร.ทหาร

23 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม "พัฒนาวัด พัฒนาคน" ให้กับเยาวชนที่ร่วมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาจิตใจเยาวชน ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาวัด ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโครงการ "พัฒนาวัด 9 วัดในถิ่นทุรกันดาร" ณ วัดป่าบ้านศูนย์กลาง หมู่ 3 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
กร.ทหาร

22 มกราคม 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีเปิดการอบรมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
กร.ทหาร

15 มกราคม 2559

พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำเยาวชนโครงการ"ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย"รุ่นที่ 3 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดในโครงการ"พัฒนาวัด 9 วัดในถิ่นทุรกันดาร"ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ วัดเทพสวัสดิ์ บ้านโคกพัฒนา ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวัดที่ 5 โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ปรับปรุงถนน และศาลาการเปรียญภายในวัด พร้อมทั้งร่วมทำบุญ สวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อขัดเกลาจิตใจจาก พระครูสุเทพ สันติกุล เจ้าอาวาสวัด จากนั้นได้ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ทำความสะอาดพระอุโบสถ และพื้นที่โดยรอบวัด เพื่อความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม อีกด้วย
กร.ทหาร

14 มกราคม 2559

พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ พุฒิศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนในพื้นที่ 6 แห่ง รวม 200 คน ร่วมพิธี ณ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร
กร.ทหาร

14 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร ปิดการฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
กร.ทหาร

บรรยากาศการอบรมโครงการผู้นำเยาวชน กองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กร.ทหาร

11 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จำนวน 5 โรงเรียน ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
กร.ทหาร

6 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม กองร้อยทหารม้ายานเกราะที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
กร.ทหาร

4 พฤศจิกายน 2558

กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 1 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน จาก 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม กองร้อยทหารม้ายานเกราะที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน