การเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
นร 0105.06/ว 6724 ข้อสั่งการของ นรม..pdf ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ 177.03 KB j5@rtarf.mi.th 13 ก.ย. 2560
E-0020 คู่มือการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf คู่มือการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 8.87 MB j5@rtarf.mi.th 06 ก.ค. 2560
E-0019 งานวิจัย ม.9(8).pdf - งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ - ชื่อวิจัย - รายชื่อผู้ทำวิจัย - วิธีการจ้างงานวิจัย - จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย - ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 15.25 KB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
E-0018 ความโปร่งใส ม.9(8).pdf - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส - การจัดหาพัสดุ - การให้บริการประชาชน - การบริหารงานของหน่วยงาน - การบริหารงบประมาณ - การบริหารงานบุคคล - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 15.25 KB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
E-0017 สิ่งแวดล้อม ม.9(8).pdf สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน http://j4.rtarf.mi.th/pdf/energy_60.pdf - การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน อาคาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ งป.๖๐ ครั้งที่ ๑ http://j4.rtarf.mi.th/pdf/energy_1_60.pdf - โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ ๑) http://j4.rtarf.mi.th/pdf/energy_2_60.pdf 43.37 KB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
E-0016 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8).pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 15.25 KB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
E-0015 ประกวดราคาสอบราคา ม.9(7).pdf ประกวดราคาสอบราคา ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานใน บก.ทท. http://rtarf.mi.th/index.php/th/2016-06-23-07-14-55/2016-06-24-03-50-19 15.25 KB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
E-0014 มติ ครม. ม.9(7).pdf มติ ครม. / มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและมติ ครม. (บนเว็บไซต์ค้นหามติ ครม.) 15.25 KB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
E-0013 สัญญาอื่นๆ.pdf - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ บก.ทท. ประจำปี งป.60 http://j4.rtarf.mi.th/Procurement_60/plan_t_60.pdf - แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2560 http://j4.rtarf.mi.th/pdf/Gl60.pdf 1.84 MB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
E-0012 สัญญาสัมปทาน ม.9(6).pdf สัญญาสัมปทาน /ผูกขาดตัดตอน / ร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ 15.25 KB j5@rtarf.mi.th 26 เม.ย. 2560
^