กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดหน่วย
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย


กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งส่วนราชการออกเป็น

๑. กองกลาง
๒. กองนโยบายและแผน
. กองโครงการและงบประมาณ
๔. กองกรรมวิธีข้อมูล
๕. กองประชาสัมพันธ์
๖. กองปฏิบัติการจิตวิทยา
๗. สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
    ๗.๑ กองกิจการพลเรือน
    ๗. กองทหารพัฒนา
    ๗.๓ กอง
บรรเทาสาธารณภัย


 

 

 

พันเอก ธวัชชัย คามจินดา
ผู้อำนวยการ กองกลาง

กองกลาง มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง
การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1. แผนกธุรการ
    2. แผนกกำลังพล
    3. แผนกบริการ
    4. แผนกพลาธิการ

 
พันเอก ชาญชัย ร่มเย็น
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ และประสานงานเกี่ยวกับกิจการพลเรือนของกองบัญชาการกองทัพไทย และในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ ดำเนินการด้านโครงการ และงบประมาณ เกี่ยวกับกิจการพลเรือน รวมทั้ง
อำนวยการเกี่ยวกับการศึกษาอบรมด้านกิจการพลเรือน ตลอดจนดำเนินงานห้องสมุด

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกนโยบายและแผน
    2. แผนกโครงการและงบประมาณ
    3. แผนกศึกษาอบรม
 

 


 

 

พันเอก วัฒนะ น้อมคำรพ
ผู้อำนวยการ กองโครงการและงบประมาณ

       กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
       และบริหารงบประมาณด้านกิจการพลเรือน มีผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ                

       แบ่งส่วนราชการออกเป็น
       1.
แผนกจัดการ
       2. แผนกงบประมาณ
       3. แผนกประเมินผล
 

 


 

 

พันเอกหญิง ชลีภรณ์ ภิงคารวัฒน์
ผู้อำนวยการ กองกรรมวิธีข้อมูล

กองกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการด้านกิจการพลเรือนในเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมข่าวสาร ดำเนินกรรมวิธีข่าวสาร
และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลทางด้านกิจการพลเรือน ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สื่อข่าว และบุคคลสำคัญต่างประเทศ
ในด้านงานสารสนเทศ ดำเนินการผลิตและกระจายข่าวสาร การสำรวจ วิเคราะห์และประเมินค่าด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งการสถิติ และกรรมวิธีข้อมูล

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกข่าว
    2. แผนกวิเทศสัมพันธ์
    3. แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า
    4. แผนกกรรมวิธีข้อมูล

 
พันเอก ณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์
 ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การเสนาสนเทศ การประชาสนเทศ และสื่อมวลชนสัมพันธ์

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกประชาสัมพันธ์
    2. แผนกผลิตรายการและข่าว
    3. แผนกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
    4. แผนกการภาพ

 


 
พันเอก พันเอก เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการจิตวิทยา

กองปฎิบัติการจิตวิทยา มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อผลทางด้านกิจการพลเรือน
ตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
สาขาต่าง
ตลอดจนจัดทำแผน โครงการปฏิบัติการจิตวิทยา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา
    2. แผนกประสานงาน
    3. แผนกวิเคราะห์เป้าหมาย
    4. แผนกเอกสารข้อมูล

 


สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
 

พลตรี กิตติเทพ เจียรสุมัย
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
พันเอก วิทยา ขันธอุบล
รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

 
พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท์
ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์พื้นที่
ส่วนหลัง การปกครองโดยฝ่ายทหาร การจัดตั้งมวลชน และการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

แบ่งส่วนราชออกเป็น
    1. แผนกกิจการพลเรือน
    2. แผนกการเมืองและการปกครอง
    3. แผนกมวลชน

 พันเอก ปฐมทรรศ  ปทุมทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

 

กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และ
ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ จัดทำโครงการการศึกษา และพัฒนากำลังพลของทหาร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร
รวมทั้งกิจกรรมของหน่วยทหารในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนประสานการใช้กำลังทหาร ในการพัฒนาประเทศกับ เหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกทหารพัฒนา
    2.
แผนกโครงการพิเศษ
    3. แผนกประสานงานโครงการ

 

 

พันเอก พีระวัฒน์  ชุณหะนันท์
ผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ
การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับเหล่าทัพ ส่วนราชการพลเรือน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกบรรเทาสาธารณภัย
    2. แผนกปฏิบัติการ
    3. แผนกกิจการพิเศษ