กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดหน่วย
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย


กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งส่วนราชการออกเป็น

1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองโครงการและงบประมาณ
4. สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
    4.1 กองกิจการพลเรือน
    4.2 กองทหารพัฒนา
    4.3 กอง
บรรเทาสาธารณภัย
5. สำนักประชาสัมพันธ์

    5.1 กองประชาสัมพันธ์
    5.1 กองปฏิบัติการจิตวิทยา
    5.1 กองสารสนเทศ


 

 

 

พันเอก ธวัชชัย คามจินดา
ผู้อำนวยการ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร

กองกลาง มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง
การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย


แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1. แผนกธุรการ
    2. แผนกกำลังพล
    3. แผนกบริการ
    4. แผนกพลาธิการ

 
พันเอก ชาญชัย ร่มเย็น
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือนของกองบัญชาการกองทัพไทย การฝึกด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย และอำนวยการเกี่ยวกับการศึกษาอบรมด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา สำรวจ ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง ในสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกนโยบายและแผน
    2.
แผนกฝึก
    3. แผนกวิจัยและพัฒนา
    4. แผนกศึกษาอบรม
 

 


นาวาอากาศเอก ธีระพงษ์  นุ่มทิพย์
ผู้อำนวยการ กองโครงการและงบประมาณ

       กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการและบริหารงบประมาณ การพัฒนาระบบราชการของกรมกิจการพลเรือนทหาร              

       แบ่งส่วนราชการออกเป็น
       1.
แผนกโครงการ
       2. แผนกงบประมาณ
       3. แผนกประเมินผล
 


สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
 

พลตรี วิทยา  ขันธอุบล
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน


พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

 

สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งมวลชนในด้านกิจการพลเรือน การใช้กำลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากำลังพลของทหาร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1. ธุรการ  
    2. ก
องกิจการพลเรือน
    3. กองกองทหารพัฒนา
    4. กองบรรเทาสาธารณภัย
พันเอก พงษ์ภัทร  ทรงสุนทร
ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแล การดำเนินการด้านกิจการพลเรือนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การเมือง การปกครองโดยฝ่ายทหาร การเทิดทูนสถาบันและการจัดตั้งมวลชน

แบ่งส่วนราชออกเป็น
    1. แผนกกิจการพลเรือน
    2. แผนกการเมืองและการปกครอง
    3. แผนกมวลชน

 พันเอก ปฐมทรรศ  ปทุมทอง
ผู้อำนวยการ กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

 

กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ จัดทำโครงการการศึกษา และพัฒนากำลังพลของทหาร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร รวมทั้งกิจกรรมของหน่วยทหารในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนประสานการใช้กำลังทหารในการพัฒนาประเทศกับเหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกทหารพัฒนา
    2.
แผนกโครงการพิเศษ
    3. แผนกประสานงานโครงการ

พันเอก พีรวัฒน์  ชุณหะนันท์
ผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
การช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับเหล่าทัพ ส่วนราชการพลเรือน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย


แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกบรรเทาสาธารณภัย
    2. แผนกปฏิบัติการ
    3. แผนกกิจการพิเศษ


สำนักประชาสัมพันธ์
 

พลอากาศตรี รัฐเดช  จุลวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์


พันเอก เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์
รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยการรวบรวมข่าวสาร การสำรวจ และวิเคราะห์ด้านกิจการพลเรือน ดูแลและพัฒนาระบบกรรมวิธีข้อมูล และการปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อผลทางด้านกิจการพลเรือน

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1. ธุรการ  
    2. กองประชาสัมพันธ์

    3. กองปฏิบัติการจิตวิทยา
    4. กองสารสนเทศ

พันเอก ณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์
 ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสำพันธ์

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งการผลิตรายการข่าว การผลิตวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ การบันทึกและผลิตภาพ และการสื่อมวลชนสัมพันธ์

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1. แผนกประชาสัมพันธ์
    2. แผนกรายการและข่าว
    3. แผนกสื่อสิ่งพิมพ์
    4. แผนกการภาพ
พันเอก วินัย  จันทเดช
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการจิตวิทยา
สำนักประชาสำพันธ์

กองปฎิบัติการจิตวิทยา มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการจิตวิทยาและการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อผลทางด้านกิจการพลเรือน

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกรวมรวมข้อมูลข่าวสาร
    2. แผนกติดตามและประเมินผล
    3. แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา
    4. แผนกวิเคราะห์เป้าหมาย


พันเอกหญิง ชลีภรณ์ ภิงคารวัฒน์
ผู้อำนวยการ กองสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์

กองสารสนเทศ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมข่าวสาร ดำเนินกรรมวิธีต่อข้อมูลข่าวสารทั้งมวล
ที่มีผลทางด้านกิจการพลเรือน วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการพลเรือน วิเคราะห์การออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบกรรมวิธีข้อมูลและการกระจายข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องจักรคำนวณ ผ่านระบบเครือข่ายสากล


แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกสารสนเทศ
    2. แผนกวิเคราะห์
    3. แผนกกรรมวิธีข้อมูล