กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดหน่วย
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย


กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งส่วนราชการออกเป็น

1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองโครงการและงบประมาณ
4. สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
    4.1 กองกิจการพลเรือน
    4.2 กองทหารพัฒนา
    4.3 กอง
บรรเทาสาธารณภัย
5. สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

    5.1 กองประชาสัมพันธ์
    5.1 กองปฏิบัติการจิตวิทยา
    5.1 กองสารสนเทศ


 

 

 

พันเอก ธวัชชัย คามจินดา
ผู้อำนวยการ กองกลาง

กองกลาง มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง
การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1. แผนกธุรการ
    2. แผนกกำลังพล
    3. แผนกบริการ
    4. แผนกพลาธิการ

 
พันเอก ชาญชัย ร่มเย็น
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ และประสานงานเกี่ยวกับกิจการพลเรือนของกองบัญชาการกองทัพไทย และในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ ดำเนินการด้านโครงการ และงบประมาณ เกี่ยวกับกิจการพลเรือน รวมทั้ง
อำนวยการเกี่ยวกับการศึกษาอบรมด้านกิจการพลเรือน ตลอดจนดำเนินงานห้องสมุด

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกนโยบายและแผน
    2. แผนกโครงการและงบประมาณ
    3. แผนกศึกษาอบรม
 

 


นาวาอากาศเอก ธีระพงษ์  นุ่มทิพย์
ผู้อำนวยการ กองโครงการและงบประมาณ

       กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
       และบริหารงบประมาณด้านกิจการพลเรือน มีผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ                

       แบ่งส่วนราชการออกเป็น
       1.
แผนกจัดการ
       2. แผนกงบประมาณ
       3. แผนกประเมินผล
 


สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
 

พลตรี วิทยา  ขันธอุบล
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน


พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

พันเอก พงษ์ภัทร  ทรงสุนทร
ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์พื้นที่
ส่วนหลัง การปกครองโดยฝ่ายทหาร การจัดตั้งมวลชน และการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

แบ่งส่วนราชออกเป็น
    1. แผนกกิจการพลเรือน
    2. แผนกการเมืองและการปกครอง
    3. แผนกมวลชน

 พันเอก ปฐมทรรศ  ปทุมทอง
ผู้อำนวยการ กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

 

กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และ
ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ จัดทำโครงการการศึกษา และพัฒนากำลังพลของทหาร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร
รวมทั้งกิจกรรมของหน่วยทหารในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนประสานการใช้กำลังทหาร ในการพัฒนาประเทศกับ เหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกทหารพัฒนา
    2.
แผนกโครงการพิเศษ
    3. แผนกประสานงานโครงการ

พันเอก พีระวัฒน์  ชุณหะนันท์
ผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ
การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับเหล่าทัพ ส่วนราชการพลเรือน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกบรรเทาสาธารณภัย
    2. แผนกปฏิบัติการ
    3. แผนกกิจการพิเศษ


สำนักประชาสัมพันธ์
 

พลอากาศตรี รัฐเดช  จุลวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์


พันเอก เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์
รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

 

พันเอก ณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์
 ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสำพันธ์

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้ง
การผลิตรายการข่าว การผลิตวารสารและ สื่อสิ่งพิมพ์ การบันทึกและผลิตภาพ และการสื่อมวลชนสัมพันธ์

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1. แผนกประชาสัมพันธ์
    2. แผนกรายการและข่าว
    3. แผนกสื่อสิ่งพิมพ์
    4. แผนกการภาพ
พันเอก วินัย  จันทเดช
ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการจิตวิทยา
สำนักประชาสำพันธ์

กองปฎิบัติการจิตวิทยา มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติการจิตวิทยาและการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อผลทางด้านกิจการพลเรือน

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกรวมรวมข้อมูลข่าวสาร
    2. แผนกติดตามและประเมินผล
    3. แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา
    4. แผนกวิเคราะห์เป้าหมาย


พันเอกหญิง ชลีภรณ์ ภิงคารวัฒน์
ผู้อำนวยการ กองสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์

กองสารสนเทศ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการรวบรวมข่าวสาร ดำเนินกรรมวิธีต่อข้อมูลข่าวสารทั้งมวลที่มีผล
ทางด้านกิจการพลเรือน วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการพลเรือน วิเคราะห์การออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบกรรมวิธีข้อมูลและการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ด้วยเครื่องจักรคำนวณ ผ่านระบบเครือข่ายสากล 

แบ่งส่วนราชการออกเป็น
    1.
แผนกสารสนเทศ
    2. แผนกวิเคราะห์
    3. แผนกกรรมวิธีข้อมูล