English version  

 
       
  ชี้แจงข้อเท็จริงกรณี " การบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในสังกัดกรวงกลาโหม "  
                                                                                                                                 กรณีมีบุคคลแอบอ้างช่วยเหลือเข้ารับราชการทหารโดยมีค่าใช้จ่าย ว่ากองทัพมีขั้นตอน ระเบียบและคณะกรรมการดำเนินการด้วยความโปร่งใส จึงขอให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อผู้แอบอ้าง โดยดูระเบียบการรับสมัครกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
                       " พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 " (วีดีโอ)  
  " ปีแห่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล" (วีดีโอ)  

 ประกาศมาตรฐานระยะเวลาให้บริการของกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
อดีตผู้บังคับบัญชา
พ.ร.บ จัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
หน่วยบัญชาการทหาร  พัฒนา
กรมราชองครักษ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รัฐบาลไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
    ราชการ สำนักงานปลัด
    สำนักนายกรัฐมนตรี
การจัดซื้อ-จัดจ้าง

กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมกิจการพลเรือนทหาร


 แนะนำการให้บริการสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนไว้ ดังนี้ " บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้
คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่
กำหนดโดยกฎกระทรวง "
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติราชการ ฉบับปรับปรุง เล่ม 1 คลิก»

 
 

ระเบียบปฏิบัติราชการ ฉบับปรับปรุง เล่ม 2 คลิก»

 
 

ระเบียบปฏิบัติราชการ ฉบับปรับปรุง เล่ม 3 คลิก»

 
 
ระเบียบปฏิบัติราชการ ฉบับปรับปรุง เล่ม 4 คลิก»
 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2550

 
 

พระราชบัญญัติการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
    กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552
คลิก»
 

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทหาร  
  พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
 
 
 
   

 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

link เรียนภาาาอังกฤษทาง internet


 


 

    

               

จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กองกรรมวิธีข้อมูล
กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร 6
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2572-1523
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 พฤษภาคม 2555
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม