คำปรารภ

ของ

พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

                    กองทัพไทยได้ก่อกำเนิมาพร้อมกับความเป็นชาติไทย ไม่ว่าสถานการณ์ของโลก และของภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  ทุกประเทศในโลกนี้ย่อมจะต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อปกป้องอธิปไตยและเอกราชของประเทศของตน  ประเทศไทยที่สามารถดำรงความเป็นชาติเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะมีทหารเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักและหวงแหนของคนไทยจากผู้รุกราน   ในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมาย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ชนรุ่นหลังแล้วว่า ทหารไทยเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเข้าต่อสู่ป้องกันประเทศ และสร้างความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นจนตราบเท่าทุกวันนี้

                    จากขอบเขตหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม นโยบายของรัฐบาลของกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทหลักของกองทัพไทยในปัจจุบันไว้หลายประการ อาทิ การป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอก การเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งภาระหน้าที่ และบทบาททางทหารอื่น ๆ ที่มิใช่สงคราม เช่น การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  การดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การร่วมพัฒนาประเทศการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เป็นต้น หนังสือผลการดำเนินงานตามบทบาทของกองทัพไทยฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่กองทัพไทยได้พยายามทุ่มเทกำลังพล และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถในห้วงเวลาประมาณ ๖ เดือน  ที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๔๗ – มีนาคม ๒๕๔๘) เพื่อสร้างความมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ ตามภาระหน้าที่ที่กองทัพไทยได้รับมอบ

                    ผหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายคงจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ และมีความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทัพไทย ที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งความผาสุขของประชาชนได้ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนคนไทยทุกคน ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพไทยด้วยดีเหมือนที่ผ่านมา