การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระดับพหุภาคีของกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
                    เมื่อ 18 มีนาคม 2551 พลเอกรัชกฤต กาญจนวัฒน์ รองเสนาธิการทหาร (เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระดับพหุภาคีของกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ASEAN Military Workshop on Multilateral Cooperation in Humanitarian Assistance and Disaster Relief :HADR)  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โดยในการประชุมมีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2551
                    วัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ สืบเนื่องจากการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ (ACDFIM) ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในห้อง 1-3 สิงหาคม 2550 ได้เสนอแผนปฏิบัติงาน 2 ปี ของกลุ่มกองทัพประเทศอาเซียน โดยแต่ละประเทศสามารถพิจารณาจัดการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรค การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยกองทัพกลุ่มประเทศอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในห้วงปี 2551 - 2552 จำนวน 4 ประเทศ ดังนี้
                        1. กองทัพบรูไน รับเป็นเจ้าภาพเรื่องความร่วมมือระหว่างทหารและพลเรือนในด้าน
HADR
                        2. กองทัพมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รับเป็นเจ้าภาพด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
                        3. กองทัพสิงคโปร์ รับเป็นเจ้าภาพในด้านความมั่นคงทางทะเล
                        4. กองทัพไทย  รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 ณ กรุงเทพ ฯ ในห้วง กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการประชุม เจ้ากรมข่าวทหาร อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 2 วัน และการประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ 3 วัน รวม 5 วัน กองทัพไทยจึงเสนอและรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในระดับพหุภาคีกลุ่มประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อมนุษย- ธรรม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้นในห้วยระหว่าง 18-21 มีนาคม 2551 เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติการฝึกร่วม การติดต่อประสานงานระหว่าง กองทัพในประเทศกลุ่มอาเซียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ประสบพิบัติได้ทันการณ์ ทั้งนี้ขั้นอยู่กับพื้นฐานความสมัครใจ และไม่ขัดกับข้อตกลงร่วมทวิภาคี หรือพหุภาคี ของประเทศนั้นๆ ที่มีไว้เดิม รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

******************************

จัดทำโดย
จ่าสิบเอก วัชรพล  เลาหวัฒน์
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองกรรมวิธีข้อมูล