หน้าหลัก
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
ดาวน์โหลด
 
 
 

วัตถุประสงค์

          เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานะวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา

          เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สุขต่อปวงชนชาวไทย

          เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการพลเรือน องค์กรภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

กกม.กร.ทหาร