หน้าหลัก
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
ดาวน์โหลด
 
 


 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น เสียสละเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ
มีความมั่นคงสถาพรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ นับเป็นพระปรีชาสามารถและพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ ดังที่เคย
ทรงมีพระราชดำรัส เมื่อ ๒ ธ.ค.๔๔ ที่ได้พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยนั้น ประกอบด้วยผืนแผ่นดินและประชาชน
และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวยประโยชน์สุข ความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น
เป็นชาติได้ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ด้วยแสนยานุภาพเพียงอย่างเดียว
หากจำเป็นที่ประชาชนที่จะต้องมีความวัฒนาผาสุกปราศจากทุกข์ยากเข็ด้วย

     ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงต้องการให้ประชาชนพื้นจากทุกข์ยากเข็ จึงทรงมีพระราชดำริจัดทำเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในมิติและรูปแบบต่าง ๆ จำนวนมากกว่า ๔,๔๐๐ โครงการ กองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการพลเรือน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นหน่วยงานที่รับสนองพระราชดำริ และได้จัดทำเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนแต่ละภูมิภาคของประเทศ

     เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน กองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน กปร. ส่วนราชการพลเรือน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเทิดทูน
และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วกัน โดยใช้ชื่อ
นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Exhibition on the Royal
Development Projects in honour of His Majesty The King)

 
 

   

กกม.กร.ทหาร