หน้าหลัก
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
ดาวน์โหลด
 
 


 


 

13 กรกฎาคม 2556
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เพิ่มเติม...      ถ่ายทอดสดพิธีเปิด...    พิธีเปิด(ภาพเคลื่อนไหว)...
14 กรกาคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดกิจกรรมการเสวนา
หัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สุขประชาชน" จัดอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเห็ดเศรษฐกิจ และ
หลักสูตรเกษตรผสมผสาน

 
15 กรกาคม 2556
ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เพิ่มเติม...
16 กรกาคม 2556
พลโท หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เพิ่มเติม...
17 กรกฎาคม 2556
พลอากาศเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการ
กองทัพไทย เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในการนี้ได้
เยี่ยมชมหน่วยงานที่จัดนิทรรศการ สนทนากับผู้ร่วมชมนิทรรศการ และร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ พร้อมทั้ง
รับฟังการบรรยายพิเศษของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
"เติมเต็มความสุขแบบพอเพียง"


เพิ่มเติม...  ภาพเคลื่อนไหว...
 
18 กรกฎาคม 2556
กรมข่าวทหาร ได้นาคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจาประเทศไทยพร้อมครอบครัว เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารที่เข้าร่วม
เยี่ยมชมนิทรรศการฯ ในครั้งนี้จาก ๑๒ ประเทศ จานวน ๓๔ คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารแคนาดา
จีน เยอรมัน อินเดีย อินโดนีเชีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สเปน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

เพิ่มเติม...
 
18 กรกฎาคม 2556
คุณเพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ
โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เพิ่มเติม...
 
19 กรกฎาคม 2556
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550

เพิ่มเติม...
 
20 กรกฎาคม 2556
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานปิดงานนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรรศการ ข้าราชการ ประชาชน
ที่เข้าชมนิทรรศการ ร่วมพิธีปิด

เพิ่มเติม...

กกม.กร.ทหาร