วันที่

เรื่อง

เปิด

8 ก.พ.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ เพื่อรับทราบการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร รวมถึงขีดความสามารถและพื้นที่การให้บริการ

7 ก.พ.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ให้การต้อนรับ Mr.Patrice Paoli ตำแหน่ง Director of the Center of Crises of the French Ministry of Foreign Affairs

4 ก.พ.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย ร่วมกับคณะสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร

31 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมแนวการปฏิบัติ ในการให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

31 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจพื้นที่และซักซ้อมการปฏิบัติในการให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

31 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน

28 ม.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

28 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษโดย นางอัปสรสวรรค์ คำเจริญ ขัาราชการบำนาญกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉ

27 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยาย เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ โดย ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก พร้อมทั้งจัดการเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

27 ม.ค.60

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ และได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

26 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เปิดโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 5/60

26 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

25 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 ครบรอบ 59 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 อย่างมั่นคง

24 ม.ค.60

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 มอบให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

23 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยใน จากบริษัท ไร้ซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

20 ม.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการเนกขัมมบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเรือผลักดันน้ำ ของกองทัพเรือ

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) เดินทางเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมหารือกับ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพ นางทิพยา ครุธศรี มารดา จ่าสิบตรี พงศ์ภัทร ครุธศรี

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 9 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0037 วินาที