วันที่

เรื่อง

เปิด

27 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

26 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

25 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม Workshop เพื่อเสริมสร้างทักษะการารทำขนม ศิลปะการเพ้นท์สี และการเต้น ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

25 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

24 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2560 (ครบ 130 ปี)

24 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ รวมทั้ง กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าห

24 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

24 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1

21 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษา "เปิดโลกกีฬาสู่สุขภาพแข็งแรง" ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

20 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560

19 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560

18 เม.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคจากผู้สนับสนุนโครงการวันสร้างสุข

8 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวล ณ บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

7 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ณ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

6 เม.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

5 เม.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง รูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

5 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษแก่กำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เพื่อการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

5 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนา หนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบ 27 ปี ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 28

4 เม.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม การดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย

3 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน กระเช้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนา รายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ครบ 13 ปี ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 14

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 537 รายการ

หน้า 9 / 27

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0045 วินาที