วันที่

เรื่อง

เปิด

26 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับ นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

26 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับ นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

26 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและการช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

25 เม.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

25 เม.ย.59

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย

23 เม.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

22 เม.ย.59

เยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559 เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 เม.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 60 ปี

21 เม.ย.59

ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

20 เม.ย.59

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ให้กับเยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

19 เม.ย.59

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

19 เม.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2559

12 เม.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ของกรมกิจการพลเรือนทหาร

9 เม.ย.59

สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลเข้าชม พระบรมมหาราชวัง

8 เม.ย.59

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับ ข้าราชการสังกัด กรมกิจการพลเรือนทหาร

6 เม.ย.59

เรียนรู้การเป็นจิตอาสาและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา เก็บกวาดขยะพื้นที่บริเวณโดยรอบวัด

2 เม.ย.59

หลักทศพิธราชธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2 เม.ย.59

ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม

2 เม.ย.59

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วม โครงการบวชสามเณรรากแก้ว

2 เม.ย.59

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลเข้าชม พระบรมมหาราชวัง

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 40 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0242 วินาที